Podstawowa wiedza dla osób zainteresowanych pożyczkami unijnymi


Usługi / piątek, 14 sierpnia, 2020

Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się z licznymi korzyściami. Jedną z najbardziej odczuwalnych jest dostęp do licznych funduszy unijnych oferujących wsparcie finansowe dla licznych podmiotów. W przeszłości to wsparcie przybierało przede wszystkim formę dotacji. Obecnie nacisk kładziony jest na tak zwane finansowe instrumenty zwrotne, czyli pożyczki unijne, poręczenia kredytów, czy też wejścia kapitałowe. Po ich spłacie mamy możliwość ponownego ubiegania się o tego typu pomoc. Jest to o wiele bardziej atrakcyjny sposób na sfinansowanie swojej działalności gospodarczej niż zaciągnięcie tradycyjnego kredytu w banku. Pożyczki unijne udzielane są na o wiele korzystniejszych warunkach.

Cechy charakterystyczne dla unijnych pożyczek

Z uwagi na swój preferencyjny charakter, nie znajdziemy tańszych alternatyw na rynku pożyczek. Ich dodatkową zaletą jest to, że możemy z nich korzystać o wiele dłużej, a kwota finansowania będzie większa niż w przypadku pożyczek udzielanych przez podmioty komercyjne. Co więcej, o pożyczki unijne skutecznie mogą ubiegać się osoby i firmy, które mają problemy z uzyskaniem finansowania ze strony banków. W porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej obecnie udział pożyczek unijnych jest o wiele większy. Sukcesy tego podejścia oznaczają, że ten trend będzie trwał Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, w 2030 roku tego typu pomoc finansowa będzie stanowiła aż jedną czwartą wszystkich środków unijnych przyznanych Polsce. Warto więc bliżej zapoznać się z zasadami ich udzielania oraz podmiotami, do których należy zwracać się o tego rodzaju pomoc.

Zobacz także:

Czy pożyczki unijne są korzystniejsze niż jednorazowe dotacje?

Podmioty zajmujące się udzielaniem pożyczek unijnych, nie mogą pobierać dodatkowych opłat lub prowizji za swoje działania z tego zakresu. W dłuższej perspektywie pozwala to zaoszczędzić naprawdę sporę ilości pieniędzy. W rezultacie większe sumy możemy przeznaczyć na rozwój naszej firmy i jej modernizację. To właśnie myślenie perspektywiczne skłoniło Unię do stopniowego odchodzenia od jednorazowych dotacji. Chociaż ich wpływ na rozwój naszego kraju jest niezaprzeczalny, tego rodzaju pomoc finansowa posiada liczne ograniczenia. Największą wadą jest to, że jednorazowy zastrzyk środków finansowych nie jest w stanie efektywnie stymulować dalszego rozwoju finansowanego podmiotu albo regionu. Dotacje wymagają również szczegółowego planu wydatkowania otrzymanych pieniędzy. Wszelkie odchylenia lub nieprawidłowości mogły zmusić nas do zwrotu dotacji. Z pożyczkami unijnymi nie ma takich problemów.

Kto może udzielać pożyczek unijnych w Polsce?

W 15 województwach to Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Menadżera Funduszu funduszy. Oznacza to, że od niego zależy, jakie organizacje zostaną Instytucjami Finansującymi odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek unijnych dla MSP, osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rolę Instytucji Finansujących mogą odgrywać jedynie fundusze poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze, fundusze pożyczkowe oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka. Pieniądze z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 są udzielane w formie wejścia kapitałowego, poręczenia albo właśnie pożyczki unijnej. Oferowane produkty finansowe mogą różnić się w zależności od potrzeb danego województwa i poszczególnych regionów. Bardzo łatwo jest otrzymać środki finansowe na rozwój naszej firmy i wszelkiego rodzaju działania mające na celu poprawienie jej konkurencyjności. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku województwa śląskiego. Jedyną różnicą jest to, że Europejski Bank Inwestycyjny zastępuje Bank Gospodarstwa Krajowego w wybieraniu Instytucji Finansujących.

Pożyczka na start jako przykład pomocy finansowej z funduszy unijnych

Jest to forma pomocy przeznaczona dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki tego rodzaju pożyczce unijnej możliwe jest rozwinięcie skrzydeł naszej firmy nawet bez dużego wkładu własnego. Przedsiębiorcy nieposiadający wystarczająco dużych oszczędności mogą sięgnąć po tego typu pożyczkę i wyrównać szanse między swoją firmą, a bardziej ugruntowanymi konkurentami. Nie trzeba będzie spełniać równie wiele surowych wymagań co w przypadku kredytów bankowych. W związku z tym o wiele szersze grono przedsiębiorców może uzyskać pożyczkę na start. Z tego względu cieszy się ona największą popularnością wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Od razu po zarejestrowaniu swojej firmy warto rozpocząć starania o uzyskanie dodatkowych środków z funduszy unijnych. Najpierw szukamy w naszym województwie funduszu pożyczkowego lub banku, który pełni rolę Instytucji Finansującej. Warto to zweryfikować, zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie u nich pożyczki unijnej. Dostępne oferty różnią się w zależności od miejsca inwestycji, więc lokacja naszej firmy ma ogromne znaczenie. Warto to uwzględnić już na etapie planowania naszej działalności gospodarczej. Oprócz wysokości kwoty pożyczki istotna jest wielkość zatrudnienia w naszej firmie.