Czym jest geologia górnicza?


Budownictwo, Usługi / czwartek, 24 września, 2020

Czym jest geologia górnicza? Geologia górnicza to nic innego, jak pewien zakres badań, który swoim działaniem obejmuje przede wszystkim tematykę rozpoznawania złóż, jak również badania na potrzeby górnicze. 

W jaki sposób można zdefiniować geologię górniczą?

Geologię górniczą można zdefiniować w taki sposób, że jest ona traktowana, jako dziedzina działalność praktycznej, która opiera się na umiejętności prowadzenia badań geologicznych na ścisłe potrzeby górnictwa. Opisując szczegółowo definicję geologii górniczej można również powiedzieć, iż jest to nauka, która polega na zdobywaniu, przetwarzaniu, jak również skrupulatnym przedstawianiu informacji geologicznych, które zostały stworzone dla potrzeb, a także dla poszukiwania pewnych rozwiązań odnoszących się do powstających problemów geologicznych powstających w powiązaniu z eksploatacją złóż kopalnianych.

Co należy do zadań geologa górniczego?

Czym jest geologia górnicza?
Czym jest geologia górnicza?

Omawiając zadania geologa górniczego należy na wstępie przedstawić kim taka osoba jest. Otóż geolog górniczy jest to jedna z głównych osób, która jest zatrudniona w ruchu zakładu górniczego. Jeżeli chodzi o kwalifikacje geologa górniczego to można je podzielić na pełne oraz ograniczone. Kwalifikacje pełne polegają przede wszystkim na tym, że w zakładach górniczych prowadzona jest działalność odnosząca się do art. 2 ust. 1 ustawy o PGIG. Z kolei kwalifikacje ograniczone polegają na tym, że w zakładach górniczych wykonywana jest działalność, która została oznaczona w art. 86 ustawy PGIG. W tym drugim przypadku chodzi w szczególności o takie zakresy zadań geologicznych, które odnoszą się do poszukiwań i rozpoznawaniu złóż kopalnych, jak również odnoszące się do poszukiwań oraz rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Mając to wszystko na uwadze można jasno i bez żadnych wątpliwości stwierdzić, iż geolog górniczy zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem rozpoznania warunków geologicznych do wydobywania kopalin, a także jednoczesnym sporządzaniem oraz prowadzeniem operatu ewidencyjnego zasobów. Aby zdobyć uprawnienia geologa górniczego należy w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek, który będzie się odnosił do przeprowadzenia egzaminu kwalifikującego na geologa górniczego. Wniosek taki należy złożyć do rąk Prezesa Głównego Urzędu Górniczego. Przy czym należy również pamiętać, aby do takiego wniosku zostały dołączone stosowne załączniki. Do załączników tych należy zaliczyć między innymi dokumenty potwierdzające uzyskanie danego wykształcenia. Aczkolwiek oprócz tego należy również złożyć załączniki, które będą dokumentowały ukończenie staży, bądź praktyk. W sytuacji, gdy dana osoba ukończyła wyższe studia na kierunku geologii, ale podczas studiów nie zdawała egzaminów z górnictwa, bądź wiertnictwa to w należy również zdać takie przedmioty zgodnie z programem studiów w zakresie geologii górniczej. W niektórych sytuacjach, aby uzyskać uprawnienia geologa górniczego wystarczy wyłącznie przesłać kopię suplementu do dyplomu, jak również odbyć trzyletnią praktykę w danych ruchu zakładu górniczego. Egzamin na geologa górniczego wygląda w taki sposób, że osoba zgłaszająca się na taki egzamin musi w pierwszej kolejności wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 288,29 złotych. Następnie na taką osobę czeka część pisemna egzaminu, która obejmuje 20 pytań. Oczywiście pytania te są skonstruowane w formie testu, na które jest czas na odpowiedź 20 minut. Więc na jedno pytanie jest jedna minuta. Aby zaliczyć egzamin wystarczy poprawnie odpowiedzieć na minimum 15 pytań, a więc należy uzyskać minimalny wynik 75 procent z całego testu.

Polecamy uwadze:

Eksploatacja złóż kopalnianych

Jak już powyżej zostało wspomniane geologia górnicza zajmuje się eksploatacją złóż kopalnianych. Otóż istotną kwestią jest to, aby eksploatacja złóż kopalnianych została prowadzona w sposób gospodarczo uzasadniony, jak również w pełni bezpieczny. Są to dwa podstawowe aspekty, którymi należy się kierować podczas decyzji o wykonywaniu takiej czynności. Oczywiście kolejną istotną kwestią jest to, że obok odpowiedniego uzasadnienia gospodarczego i bezpieczeństwa, powinno przemawiać za tym także równoczesne zapewnienie racjonalnego wykorzystania kopaliny głównej, odpadów, jak również kopalin towarzyszących. W sytuacji, gdy zdarzyłoby się zaniechanie eksploatacji złóż kopalnianych wymagana jest zgoda odpowiedniego wojewody, który będzie właściwy ze względu na miejsce położenia danego złoża. W przeciwnym wypadku, gdy nastąpi zaniechanie, a decyzja wojewody w tej kwestii nie zostanie wydana to mogą zostać nałożone odpowiednie kary, które zostały ujęte w ustawie o PGIG. Natomiast, jeżeli chodzi o projekt zagospodarowania złóż to niezwykle istotne jest, aby dokument taki zawierał takie informacje jak: granice złoża, zasoby geologiczne, przewidywane wysokości strat, rozmach planowanego wydobycia, proponowany sposób ochrony złóż sąsiadujących, sposób likwidacji odpadów, sposób ochrony wód podziemnych. Oprócz tego należy pamiętać, iż taki projekt należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach dla każdej ze strony.